Apie LKSA

Asociacijos misija – kurti ir plėtoti kokybiškų ir veiksmingų karjeros paslaugų sistemą, kuri padėtų žmonėms
sąmoningai kurti savo karjerą.

Asociacijos kaip organizacijos vizija – veiksminga, suburianti, sinergizuojanti, profesionali, naudinga
visuomenei ir savo nariams asociacija, apjungianti Lietuvos karjeros specialistus.

Asociacijos tikslai:
karjeros paslaugų kokybė;
aukšta karjeros specialistų kompetencija;
sąmoningas žmonių požiūris į savo karjeros kūrimą;
palankios sąlygos karjeros paslaugų teikimui;
karjeros paslaugų prieinamumas.

Asociacija ir jos nariai savo veikloje remiasi plačia karjeros samprata, kai karjera suprantama kaip sąmoningas savo
gyvenimo kūrimas, atradimas ir vystymas mokymosi, darbo ir saviraiškos veiklų, kuriomis asmuo realizuoja save ir
yra naudingas kitiems.

Asociacijos veiklos sritys ir uždaviniai:

profesionaliai ir aktyviai dalyvauti nacionalinių karjeros srities projektų, iniciatyvų, strategijų, dokumentų rengime,
vertinime ir įgyvendinime;

aktyviai skatinti ir pasiekti nuolatinį karjeros specialistų profesinį tobulėjimą (kvalifikacijos tobulinimo sistema,
mokymai, į(si)vertinimai ir pan.);

pasiekti intensyvų bendradarbiavimą, kooperaciją, informacijos ir gerųjų praktikų sklaidą karjeros paslaugų ir švietimo
srityse;

skatinti profesionalaus karjeros paslaugų turinio kūrimą ir tobulinimą, gerųjų patirčių sklaidą;

šviesti visuomenę karjeros klausimais, skatinti žmones sąmoningai kurti savo karjerą;

pasiekti ir realizuoti susitarimus, reikalingus užtikrinti karjeros paslaugų kokybę (karjeros paslaugų kokybės gairės,
standartai, tyrimai ir pan.);

sudaryti kuo palankesnes sąlygas plėtoti karjeros paslaugų veiklą;

atstovauti ir kitus karjeros paslaugų sektoriaus interesus.

Lietuvos karjeros specialistų asociacija įkurta (LKSA) 2013 m. lapkričio 12 d. Vilniuje.

Asociacijos steigimo paskata tapo 2012 m. šalies bendrojo ugdymo mokyklose startavęs projektas „Ugdymo karjerai ir
stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002
pagal 2007- 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“
VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“. Atsirado akivaizdus
Lietuvos karjeros specialistų poreikis tobulinti profesinę kvalifikaciją, dalyvauti karjeros specialistų saviugdą skatinančiuose
projektuose, dalintis savo patirtimi su pradedančiaisiais karjeros specialistais, o taip pat – moksleivių, jaunimo, darbo rinkos
atstovų poreikis gauti kokybiškas karjeros paslaugas. Susibūrę entuziastai užfiksavo, jog svarbiausia LKSA misija – kurti ir
plėtoti kokybiškų bei veiksmingų paslaugų sistemą, kuri padėtų žmonėms sąmoningai kurti savo karjerą.

Mokinių bei suaugusiųjų karjeros kompetencijų ugdymo ir tobulinimo problemos labai panašios, todėl įkurta asociacija – įrankis,
siekiantis ir galintis atstovauti karjeros specialistų interesus ministerijose, Seime, Vyriausybėje.

Šiandien asociacija vienija įvairių sričių atstovus: edukologus, psichologus, lektorius, švietimo institucijų vadovus, dėstytojus,
verslo atstovus, užimtumo tarnybų darbuotojus, kurie vadovaujasi šiuolaikine karjeros samprata ir jų profesinės veiklos pagrindą
sudaro profesinis orientavimas.

Asociacijos vienijamų karjeros specialistų darbo patirtis labai įvairi: nuo pat 1996 m. bei 2003 m. patirčių Lietuvos Respublikos
Socialinės apsaugos ir darbo ministrų patvirtintos Profesinio orientavimo strategijos Lietuvoje įgyvendinimo iki įvairių kitų
nacionalinių ir tarptautinių projektų; mokinių, jaunimo (dirbančiųjų) ir suaugusiųjų konsultavimo; karjeros specialistų kvalifikacijos
tobulinimo seminarų vedimo; jų konsultavimo profesinės veiklos klausimais.

Esame stiprūs ir kompetentingi, galėdami pasiūlyti įvairias profesionalias paslaugas skirtingo amžiaus ir skirtingo poreikio žmonėms:
teikiame karjeros paslaugas bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėms, organizuojame konferencijas, seminarus, stažuotes ir kitus
renginius; kuriame metodinius leidinius ir autorines programas, remdamiesi patikrintais moksliniais tyrimais ir straipsniais; skaitome
ir publikuojame pranešimus savęs pažinimo, lyderystės, motyvacijos, savanorystės, verslumo, komunikacijos, koučingo metodų,
kūrybiškumo ugdymo ir kt. temomis; kuriame gerosios patirties karjeros specialistų banką.

Mums svarbi karjeros paslaugų plėtra ir galimybės Lietuvoje, todėl siekiame ir kviečiame aktyviai bendradarbiauti visas aukštojo
mokslo institucijas, bendrojo ugdymo mokyklas, verslo įmones ir organizacijas, leidyklas, kitas panašaus profilio institucijas, veikiančias
tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje.

Draugaukime! Kartu galime daugiau!

LKSA etikos kodeksas
LKSA veiklos planas
LKSA įstatai

Valdybos pirmininkė:
Giedrė Valaitienė
Nariai:
Laurynas Pečkaitis
Eglė Mackie
Renata Škimelienė