Lietuvos moksleivių sąjunga palaiko ugdymą karjerai mokyklose

Lietuvos moksleivių sąjunga suvokdama ugdymo karjerai svarbą ir reikalingumą moksleiviams bei ugdymo įtaką šalies darbo jėgos efektyvumui ir aktyvumui ateityje ragina vadovautis Valstybinės švietimo strategijos 2013 – 2022 19.4 punktu: ,,sudaryti sąlygas asmenims savarankiškai valdyti karjerą teikiant individualizuotas įvairių formų paslaugas realioje ir virtualioje aplinkoje, plečiant tam reikalingus gebėjimus ir galimybes, ugdant svarbias kompetencijas, formuojant gyvenimo kelio (karjeros) rinkimosi sąmoningumą bei ugdymosi tęstinumą’’ bei atsižvelgti į pateiktus pasiūlymus. 1. Užtikrinti lygias galimybes ir ugdymo karjerai prieinamumą mažesniuose miestuose, daugiau dėmesio skirti atokiose kaimo mokyklose esantiems moksleiviams; 2. Suteikti konsultacijas karjerai nuo 8 klasės: moksleiviams suteikti informacijos, kodėl yra svarbu planuoti … Skaityti daugiau

Karjeros specialistų ateitis mokyklose svarstoma Seime

2015 kovo 18 dieną Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto darbotvarkėje buvo įtrauktas punktas “Parlamentinė kontrolė dėl Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitos ,,Kaip organizuojamas ir vykdomas mokinių profesinis orientavimas“ rekomendacijų įgyvendinimo (kviečiami Švietimo ir mokslo ir Ūkio ministerijų atstovai) (E. Bulotaitė)”. ŠMM atstovavo Aleksandra Sokolova, Saulius Zybartas ir Mečislavas Griškevičius. Mūsų asociaciją atstovavo Kęstutis Mikolajūnas ir Vidutė Ališauskaitė, LMNŠC atstovavo Danutė Talačkaitė. ŠMM pristatė projekto “Ugdymas karjerai” (sutrumpintas pav.) veiklas bei rezultatus, nes būtent šio metu buvo daugiausia dėmesio skirta ugdymui karjerai mokyklose (anksčiau vadinta “profesinis orientavimas”). Taip pat projekto metu daug dėmesio buvo skirta karjeros specialistų tobulinimuisi. Bendras visų … Skaityti daugiau

Referencinės grupės susitikimas

Rugsėjo 17 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko ELGPN (angl. European Lifelong Guidance Policy Network) projekto Referencinės grupės susitikimas, skirtas aptarti suaugusiųjų ir socialinės atskirties grupių ugdymo karjerai paslaugų teikimo situaciją ir problematiką Lietuvoje. Susitikime dalyvavo ir Lietuvos karjeros specialistų asociacijos atstovai Vidutė Ališauskaitė bei Kęstutis Mikolajūnas. Susitikimo darbotvarkėje: Pasidalinimas naujovėmis, susijusiomis su profesinio orientavimo politika ir praktika. Atlikto tyrimo “Ugdymas karjerai Lietuvoje” rekomendacijų vykdymo.  Suaugusiųjų ir socialinės atskirties grupių ugdymo karjerai paslaugos Lietuvoje ir probleminių sričių išskyrimas (diskusija). Kęstutis Mikolajūnas pasidalino besibaigiančio VšĮ „Media Orbis“ įgyvendinamo pagal pasirašytą susitarimą su Lietuvos darbo birža Euroguidance projekto “Jaunų bedarbių karjeros valdymo … Skaityti daugiau

Tarptautinės jaunimo dienos paminėjimas Vilniaus teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre

Jaunimo darbo centre Vilniuje 2014 m. rugpjūčio 12 d., minint Tarptautinę jaunimo dieną, vyko renginiai „Mūsų jaunimas – iššūkių nebijanti karta“. Prie apskritojo stalo diskutavo jaunimo politikos atstovai, jaunimo organizacijų vadovai, karjeros specialistai, o mokymų salėje buvo organizuojami jaunimui skirti verslumo skatinimo, savęs pažinimo, motyvacijos ir kūno kalbos aspektų aptarimo praktiniai užsiėmimai. Apie iššūkius jaunimui kalbėjo Vilniaus miesto savivaldybės Jaunimo reikalų skyriaus vedėjas, Jaunimo metodinės tarybos prie Vilniaus teritorinės darbo biržos pirmininkas Jonas Laniauskas ir Jaunimo reikalų tarybos narys, Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ pirmininkas Aistis Ramanauskas bei Lietuvos karjeros specialistų asociacijos atstovė Agnė Junevičiūtė. Pranešėjai pasveikino gausiai susirinkusį … Skaityti daugiau

„Vilnius Fashion & Textile Avenue 2014“

„Vilnius Fashion & Textile Avenue 2014“ vyks š. m. spalio 16-17 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, 4-ioje salėje. Tai – moksleivių profesinio orientavimo į tekstilės ir aprangos sektorių renginys, kurio metu Lietuvos moksleiviai bus supažindinami su aprangos ir tekstilės pramonės sektoriumi. „Vilnius Fashion & Textile Avenue 2014“ tikslas– moksleivių ir jaunimo tarpe populiarinti Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonę kaip inovatyvią, naujas technologijas taikančią, konkurencingą pramonės šaką, turinčią ilgalaikes ir patrauklias verslo plėtros perspektyvas, formuoti teigiamą aprangos ir tekstilės pramonės įvaizdį. Šiame renginyje prisistatys Lietuvos aukštosios ir profesinės technikos mokyklos, ruošiančios darbininkiškas profesijas ir specialistus aprangos ir tekstilės pramonei , tokiu būdu pristatant jaunimui visą galimų profesijų mūsų sektoriuje … Skaityti daugiau

Jauni bedarbiai įgijo daugiau pasitikėjimo ir kompetencijų

Birželio–rugsėjo mėnesiais pagal VšĮ „Media orbis” su Lietuvos darbo birža pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą buvo įgyvendintas projektas „Jaunų bedarbių karjeros valdymo kompetencijų tobulinimas naudojant inovatyvius metodus“. Visose šalies teritorinėse darbo biržose bei jų skyriuose (iš viso 24 miestuose) VšĮ „Media orbis” samdyti lektoriai karjeros konsultantai – Lietuvos karjeros specialistų asociacijos nariai pravedė 40 motyvacijos didinimo ir simuliacinių darbo pokalbio užsiėmimų, kuriuose dalyvavo iš viso 581 dalyvis. Atliktas renginių dalyvių pasitenkinimo teiktomis paslaugomis tyrimas. Naudojant atviro tipo grįžtamojo ryšio anketas apklausta 480 respondentų. Trečdalis jų tvirtino įgiję vertingų žinių ir supratimo apie efektyvaus savęs pristatymo, darbo pokalbio technikos ypatumus. Kiti respondentų atsakymai … Skaityti daugiau

Karjeros konsultantai parodoje „Studijos 2014″

Per tris parodos „Studijos 2014″ dienas kelios dešimtys karjeros konsultantų iš visos Lietuvos suteikė net 1003 individualias konsultacijas mokiniams, studentams ir tėvams; pravedė 7 patyriminius užsiėmimus jaunimui apie tai, kaip pažinti save, išsikelti tikslus,  siekti jų, savarankiškai mąstyti, atsakingai planuoti savo ateitį ir kt. Taip pat pravestas renginys mokytojams, kuriame aptarti individualaus ir grupinio konsultavimo ypatumai, varbiausi konsultavimo aspektai, išbandytos kai kurios technikos; ir galiausiai – pranešimas „Auklėjimo provokacijos“ – originalios, netikėtos, praktiškos idėjos tėvams bei mokytojams.                                               … Skaityti daugiau

2014.08.05 Ministerija pasisako už kokybišką profesinių sąjungų indėlį įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą

Šiandien Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje tartasi dėl Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“, Lietuvos karjeros specialistų asociacijos bei Karjeros specialistų profesinės sąjungos „Solidarumas“ indėlio įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą. Su profesinėmis sąjungomis susitikę ministerijos, Lietuvos darbo biržos bei Jaunimo reikalų departamento atstovai teigė norį didesnio socialinių partnerių indėlio įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą, ypač dirbant su jaunuoliais atvirose jaunimo erdvėse bei jaunimo darbo centruose. „Kuo didesnę paslaugų teikimo ir paslaugų tiekėjų jaunimui įvairovę turėsime, tuo didesnė tikimybė, kad pavyks jaunuolius įtraukti į darbo rinką. Tačiau teikiamos paslaugos turėtų būti kokybiškos ir duoti apčiuopiamų rezultatų“, – per susitikimą pabrėžę socialinės apsaugos ir darbo viceministras … Skaityti daugiau

Inovatyvūs renginiai jauniems bedarbiams

2014 m. birželio–spalio mėn. visose šalies teritorinėse darbo biržose pagal VšĮ “Media orbis” su Lietuvos darbo birža pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą įgyvendiname projekte „Jaunų bedarbių karjeros valdymo kompetencijų tobulinimas naudojant inovatyvius metodus“ samdomi bei savanoriaujantys profesionalūs karjeros konsultantai – Lietuvos karjeros specialistų asociacijos ir Karjeros specialistų profsąjungos “Solidarumas” nariai, sukaupę sėkmingos darbo patirties taikant inovatyvius, aktyvius karjeros kompetencijų ugdymo(si) metodus, jauniems bedarbiams veda motyvacijos didinimo ir simuliacinius darbo pokalbio užsiėmimus. Praktiniuose motyvaciniuose užsiėmimuose “Pamėginkim kitaip” 18-29 metų jaunuolių atitinkamoms tikslinėms grupėms padedama plėtoti asmeninę (savęs pažinimo, teigiamo/objektyvaus savęs vertinimo), karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo, kūrybiškumo, efektyvios darbo paieškos ir komunikavimo kompetencijas. … Skaityti daugiau

Asociacijos nariai stovykloje „Lyderių inkubatorius“

Liepos 19 d. Lietuvos karjeros specialistų asociacijos nariai savanoriškais pagrindais dalyvavo stovykloje “Lyderių inkubatorius”. Karjeros konsultantų komanda jauniesiems lyderiams vedė nuotaikingus ir įdomius grupinius karjeros projektavimo užsiėmimus, teikė individualias konsultacijas profesinio apsisprendimo, gyvenimo tikslų kėlimo klausimais. Taip pat stovyklautojai turėjo galimybę psichologės padedami atlikti asmenybės ir profesinės aplinkos struktūros testą. Dienos rezultatas buvo nuoširdus “AČIŪ” iš moksleivių lūpų ir šypsenos konsultantų veiduose. Išsiskirstydami sutarėme kitais metais vėl pasimatyti!