Home » Įstatai

Įstatai

LIETUVOS KARJEROS SPECIALISTŲ ASOCIACIJOS

ĮSTATAI

 1. BENDROJI DALIS

  1. Lietuvos karjeros specialistų asociacija (toliau tekste – Asociacija) yra savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, savanoriškumo principu jungiantis fizinius asmenis, kurie Lietuvos Respublikoje teikia karjeros paslaugas (apima ir profesinį orientavimą) arba kitaip reikšmingai dalyvauja kuriant karjeros paslaugų sektorių.

  2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Civilinio kodekso, Asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais (toliau taip pat – Įstatai).

  3. Asociacija yra nepriklausomas nuo valdžios organų ir žinybų bei politinių partijų juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Asociacija turi antspaudą su savo pavadinimu ir bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje. Asociacija gali turėti savo emblemą ir logotipą.

  4. Asociacija turi teisę gauti paramą įstatymais nustatyta tvarka.

  5. Asociacijos teisinė forma – asociacija.

  6. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Pagal savo prievoles Asociacija atsako visu turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus.

  7. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.

  8. Asociacijos finansinės veiklos metai sutampa su kalendoriniais metais.

 1. ASOCIACIJOS MISIJA, VIZIJA, TIKSLAI IR VEIKLOS

  1. Asociacijos misija – kurti ir plėtoti kokybiškų ir veiksmingų karjeros paslaugų sistemą, kuri padėtų žmonėms sąmoningai kurti savo karjerą.

  2. Asociacijos tikslai:

   1. karjeros paslaugų kokybė;

   2. aukšta karjeros specialistų kompetencija;

   3. sąmoningas žmonių požiūris į savo karjeros kūrimą;

   4. palankios sąlygos karjeros paslaugų teikimui;

   5. karjeros paslaugų prieinamumas.

  3. Asociacijos kaip organizacijos vizija – veiksminga, suburianti, sinergizuojanti, profesionali, naudinga visuomenei ir savo nariams asociacija, apjungianti Lietuvos karjeros specialistus.

  4. Asociacija ir jos nariai savo veikloje remiasi plačia karjeros samprata, kai karjera suprantama kaip sąmoningas savo gyvenimo kūrimas, atradimas ir vystymas mokymosi, darbo ir saviraiškos veiklų, kuriomis asmuo realizuoja save ir yra naudingas kitiems.

  5. Asociacijos veiklos sritys ir uždaviniai:

   1. profesionaliai ir aktyviai dalyvauti nacionalinių karjeros srities projektų, iniciatyvų, strategijų, dokumentų rengime, vertinime ir įgyvendinime;

   2. aktyviai skatinti ir pasiekti nuolatinį karjeros specialistų profesinį tobulėjimą (kvalifikacijos tobulinimo sistema, mokymai, į(si)vertinimai ir pan.);

   3. pasiekti intensyvų bendradarbiavimą, kooperaciją, informacijos ir gerųjų praktikų sklaidą karjeros paslaugų ir švietimo srityse;

   4. skatinti profesionalaus karjeros paslaugų turinio kūrimą ir tobulinimą, gerųjų patirčių sklaidą;

   5. šviesti visuomenę karjeros klausimais, skatinti žmones sąmoningai kurti savo karjerą;

   6. pasiekti ir realizuoti susitarimus, reikalingus užtikrinti karjeros paslaugų kokybę (karjeros paslaugų kokybės gairės, standartai, tyrimai ir pan.);

   7. sudaryti kuo palankesnes sąlygas plėtoti karjeros paslaugų veiklą;

   8. atstovauti ir kitus karjeros paslaugų sektoriaus interesus.

 

  1. Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Asociacija vykdo šias veiklas:

   1. koordinuoja ir skatina Asociacijos narių veiklą siekiant Asociacijos tikslų;

   2. organizuoja informacijos sklaidą;

   3. propaguoja Asociacijos tikslus;

   4. bendradarbiauja su valdžios institucijomis, socialiniais partneriais, interesų grupėmis, verslo partneriais ir kitomis asociacijomis;

   5. užsiima švietimo veikla;

   6. rengia mokymus, organizuoja teorinius ir praktinius seminarus, konferencijas ir pan.karjeros ir švietimo temomis;

   7. kuria profesinio veiklinimo sistemą;

   8. rengia karjeros srities analizes ir tyrimus;

   9. konsultuoja;

   10. vertina karjeros kompetencijas;

   11. organizuoja tikslinius projektus, reikalingus atskirų Asociacijos tikslų, uždavinių įgyvendinimui;

   12. organizuoja renginius, skirtus įgyvendinti Asociacijos tikslus;

   13. organizuoja ir skatina karjeros paslaugų srities literatūros leidimą;

   14. plėtoja tarptautinius ryšius, sudaro bendradarbiavimo sutartis su užsienio atitinkamomis konsultacijų/apmokymų organizacijomis;

   15. administruoja Asociacijos veiklas.

 1. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Asociacija gali turėti ir įgyti tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, Lietuvos Respublikos Civiliniam kodeksui, Asociacijų įstatymui, šiems Įstatams, atsižvelgiant į apribojimus, numatytus kituose teisės aktuose.

  2. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti. Asociacija gauto pelno negali skirstyti savo nariams.

  3. Asociacija vadovaujasi nešališkumo principu – nepriima sprendimų ar nutarimų, kurie gali būti palankūs ar nepalankūs nariui ar jų grupei kito nario ar jų grupės sąskaita.

  4. Asociacija privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir mokėti mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

 

 1. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Asociacijos nariais (toliau – nariai) gali būti su karjeros paslaugų teikimu susiję asmenys, kurie pritaria Asociacijos tikslams ir įsipareigoja laikytis Asociacijos įstatų.

  2. Prašymas priimti į Asociacijos narius pateikiamas Asociacijos valdybai pagal nustatytą tvarką. Valdyba, savo posėdyje išnagrinėjusi prašymą, priima sprendimą dėl narystės.

  3. Nariu tampama sumokėjus stojamąjį ir nario mokestį už nustatytą periodą (ne vėliau kaip per mėnesį nuo pranešimo apie priėmimą į Asociacijos narius dienos). Steigėjai tampa nariais nuo Asociacijos įregistravimo momento.

  4. Asociacijos nariai už reikšmingą Įstatų nesilaikymą (pvz. nustatytų nario mokesčių nemokėjimą, nedalyvavimą Asociacijos veikloje ar veiklą, priešišką Asociacijos tikslams, vertybėms) gali būti pašalinti iš Asociacijos.

  5. Asociacijoje turi būti visų jai priklausančių narių sąrašas.

  6. Nariams, išstojusiems arba pašalintiems iš Asociacijos, stojamieji, tiksliniai įnašai ir nario mokesčiai negrąžinami.

  7. Asociacijos narys turi tokias teises:

   1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

   2. teikti pasiūlymus įvairiais Asociacijos veiklos klausimais;

   3. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

   4. dalyvauti Asociacijos veikloje ir renginiuose;

   5. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą informaciją apie jos veiklą;

   6. susipažinti su visu Asociacijos narių sąrašu;

   7. kitas teises, nustatytas Asociacijos dokumentuose ir Lietuvos teisės aktuose.

  8. Asociacijos narių pareigos:

   1. remti Asociacijos veiklas (ir bent keliose iš jų dalyvauti), siekiant įgyvendinti šiais Įstatais numatytą misiją ir tikslus;

   2. laikytis Asociacijos patvirtintų karjeros paslaugų standartų (etikos kodekso ir pan.);

   3. teikti Asociacijai pasiūlymus bendrų problemų sprendimui;

   4. laiku mokėti stojamąjį įnašą ir nario mokestį;

   5. tobulinti savo kaip karjeros specialisto kompetentingumą;

   6. laikytis Įstatų.

 1. ASOCIACIJOS STRUKTŪRA

  1. Asociacijos organai yra:

   1. Visuotinis narių susirinkimas.

   2. Valdyba – kolegialus Asociacijos valdymo organas.

   3. Direktorius – vienasmenis valdymo organas.

   4. Revizorius – kontrolės organas.

   5. Tikslinės veiklos grupės ir komitetai.

 1. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

  1. Visuotinis narių susirinkimas (toliau taip pat – Visuotinis susirinkimas):

   1. sprendžia dėl Įstatų priėmimo, keitimo ir papildymo;

   2. sprendžia dėl pagrindinių Asociacijos tikslų;

   3. dvejiems metams renka Asociacijos valdybą;

   4. nustato Asociacijos narių stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydį bei periodiškumą. Tai patvirtinama atskiru nuo Įstatų dokumentu;

   5. trejiems metams renka Revizorių;

   6. tvirtina Direktoriaus darbo ataskaitas, metinę finansinę atskaitomybę;

   7. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

   8. esant reikalui atšaukia Asociacijos Valdybą.

  2. Visuotinis susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Neeilinis Visuotinis susirinkimas šaukiamas pareikalavus ne mažiau 1/5 Asociacijos narių. Visuotinis susirinkimas šaukiamas išsiunčiant kvietimus su darbotvarke kiekvienam nariui elektroniniu paštu, faksu arba pranešant telefonu likus iki susirinkimo daugiau kaip 7 dienoms. Visuotinis susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė plius vienas Asociacijos narys. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus Įstatų 6.1.1 ir 6.1.7 punktus. Sprendimai dėl Įstatų keitimo ar dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimami 2/3 dalyvaujančių Visuotiniame susirinkime narių balsų dauguma. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys Visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Jei Visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, prieš 7 dienas įspėjus narius raštiškai, elektroniniu paštu arba faksu, ne vėliau kaip po mėnesio šaukiamas pakartotinis Visuotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.

  3. Narys Visuotiniame susirinkime gali atstovauti kitą narį, jeigu pateikia teisės aktų reikalavimus atitinkantį įgaliojimą. Vienu metu narys gali atstovauti tik vieną narį.

  4. Fiziškai Visuotiniame susirinkime nedalyvaujantis narys turi teisę iš anksto balsuoti už tuos Visuotiniame susirinkime svarstomus projektus ar kandidatūras, kurie yra iš anksto pateikti visiems nariams ne vėliau kaip prieš 4 dienas iki Visuotinio susirinkimo. Balsavimas laikomas tinkamu, jei pateiktas raštu ar el. priemonėmis, užtikrinančiomis siuntėjo identifikavimą bei teksto apsaugą, balsavimo pozicija atskirais klausimais yra pateikiama aiškiai ir nedviprasmiškai ir pateiktas direktoriui iki susirinkimo pabaigos. Balsavimo atitikimą nustatytiems reikalavimams patikrina ir dėl jo tinkamumo sprendžia Visuotinio susirinkimo balsų skaičiavimo komisija.

 1. ASOCIACIJOS VALDYBA

  1. Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas.

  2. Septynių narių Asociacijos valdybą (toliau – Valdybą) dvejų metų laikotarpiui renka Visuotinis susirinkimas.

  3. Visuotinis susirinkimas gali atšaukti visą Valdybą arba pavienius jos narius.

  4. Valdybos nariais renkami Asociacijos visuotiniame narių susirinkime pasiūlyti fiziniai asmenys.

  5. Jeigu atsistatydina arba kitaip pasitraukia į Valdybą išrinktas asmuo, naują renka Visuotinis susirinkimas.

  6. Valdybos darbui vadovauja Valdybos pirmininkas – Prezidentas. .

  7. Valdybos posėdžius šaukia Valdybos pirmininkas ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Iniciatyvos teisę šaukti Valdybos posėdžius turi Valdybos nariai, jeigu tam pritaria ne mažiau kaip 4 Valdybos nariai.

  8. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 5 Valdybos nariai.

  9. Priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip 4 Valdybos nariai. Nariai turi lygias balso teises.

  10. Valdybos posėdžių protokolai išsiunčiami visiems Asociacijos nariams.

  11. Valdybos funkcijos ir įgaliojimai:

   1. tvirtina Valdybos darbo reglamentą ir veiklos programą;

   2. renka ir atšaukia Valdybos pirmininką;

   3. nustato Asociacijos darbuotojų etatų sąrašą;

   4. skiria ir atšaukia Direktorių, nustato jo atlyginimą,

   5. nustato Asociacijos administracijos darbuotojų atlyginimus;

   6. išklauso ir vertina Direktoriaus metų veiklos ataskaitą;

   7. tvirtina Asociacijos vystymosi strategines kryptis;

   8. sprendžia dėl stojimo į kitas organizacijas, kiekvienu atveju apklaususi Asociacijos narius ir įvertinusi jų nuomonę. Priimant šiuos sprendimus Visuotinio susirinkimo pritarimas nereikalingas;

   9. tvirtina metinį Asociacijos biudžetą bei kitus finansinius klausimus, nenumatytus metiniame Asociacijos biudžete;

   10. nustato narystės klausimų sprendimo tvarką, priima ir šalina Asociacijos narius, sprendžia ginčytinus klausimus dėl narystės Asociacijoje;

   11. nustato stojamųjų, tikslinių įnašų ir nario mokesčių (išskyrus nario mokesčio dydį ir periodiškumą) mokėjimo tvarką;

   12. sprendžia Asociacijos turto, lėšų kaupimo ir panaudojimo klausimus;

   13. sprendžia dėl tikslinių veiklos grupių, komitetų sudarymo ir įgaliojimų jiems suteikimo;

   14. priima sprendimus dėl filialų, atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų nuostatus, skiria ir atšaukia filialų, atstovybių vadovus;

   15. priima sprendimus būti kitų juridinių vienetų nare ar steigėja;

   16. teikia siūlymus dėl Įstatų keitimo;

   17. keičia Asociacijos buveinę;

   18. svarsto ir sprendžia (arba deleguoja spręsti) svarbiausius Asociacijos veiklos klausimus, kurie Įstatuose nepriskirti kitiems valdymo organams.

  12. Valdybos narių darbo apmokėjimo tvarką nustato Visuotinis susirinkimas. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimą už darbą nemokėti.

 1. DIREKTORIUS

  1. Direktorius yra vienasmenis valdymo organas.
  2. Direktoriaus funkcijos ir įgaliojimai:

   1. vadovauja Asociacijos veiklai;

   2. teikia Valdybai tvirtinti Asociacijos administracijos darbo reglamentą ir veiklos planą;

   3. priima ir atleidžia buhalterį (finansininką) bei kitus darbuotojus, pasirašo su jais darbo sutartis;

   4. tvirtina Asociacijos išlaidų sąmatas;

   5. Direktorius Asociacijos vardu sudaro, pasirašo sandorius su trečiaisiais asmenimis;

   6. gauna atlyginimą už organizacinį darbą;

   7. pasirašo finansinius dokumentus;

   8. disponuoja Asociacijos lėšomis pagal Valdybos patvirtintą sąmatą;

   9. savo kompetencijos ribose suteikia įgaliojimus veikti Asociacijos vardu;

   10. vykdo kitas Asociacijos dokumentais Direktoriui priskirtas funkcijas;

   11. sprendžia (arba deleguoja spręsti) kitus administracinio lygmens klausimus, kurie Įstatuose ar kituose Asociacijos dokumentuose nepriskirti kitiems valdymo organams.

   12. Direktorius atstovauja Asociacijai kaip vienasmenis valdymo organas, be atskiro įgaliojimo veikia Asociacijos vardu visose valstybinėse institucijose ir įstaigose, atstovauja Asociacijai teisme ir arbitraže bei santykiuose su trečiaisiais (tiek privačiais, tiek viešais) asmenimis.

 1. ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖ

  1. Asociacijos Direktorius ne vėliau kaip iki kitų metų balandžio 1d. pateikia Visuotiniam susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Asociacija turi sudaryti sąlygas kiekvienam nariui Asociacijos buveinėje susipažinti su šia ataskaita. Kiekvieno Asociacijos nario reikalavimu ši ataskaita turi būti pateikiama elektroniniu paštu ar faksu.

  2. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

   1. informacija apie Asociacijos veiklą, įgyvendinant jos nustatytus veiklos tikslus ir uždavinius;

   2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

   3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;

   4. samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;

   5. kita informacija, pareikalauta Visuotinio susirinkimo ar Valdybos.

  3. Gautų valstybės ir savivaldybės lėšų naudojimą turi teisę tikrinti Valstybės kontrolė.

 1. ASOCIACIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

  1. Visuotinis narių susirinkimas iš Asociacijos narių ir/ar Asociacijos Valdybos ir/ar Asociacijos Direktoriaus pasiūlytų asmenų renka Revizorių 3 metams, siekiant patikrinti, ar Asociacijos lėšos panaudojamos ir apskaitomos tinkamai. Savo ataskaitą apie tai Revizorius pateikia eiliniam Visuotiniam narių susirinkimui.

  1. Vietoj Revizoriaus gali būti samdoma Audito kompanija, kuri turi visas Revizoriaus teises ir pareigas.

  2. Revizoriumi gali būti asmuo, turintis patirtį ir žinių finansų srityje. Revizoriumi negali būti Valdybos nariai, Direktorius.

  3. Revizorius privalo:

   1. tikrinti Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;

   2. Visuotinio narių susirinkimo, Valdybos arba Valdybos pirmininko pavedimu atlikti Asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus;

   3. artimiausiame Visuotiniame narių susirinkime pranešti apie patikrinimų metu nustatytus pažeidimus;

   4. Visuotiniame narių susirinkime pateikti Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.

   5. saugoti Asociacijos paslaptis, kurias sužino kontroliuodamas Asociacijos veiklą.

  4. Direktorius privalo pateikti Revizoriui reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

  5. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

  6. Revizoriaus įgaliojimai pasibaigia išrinkus naująjį Revizorių.

Revizorius yra atskaitingas Visuotiniam narių susirinkimui.

 1. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO TVARKA

  1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka. Filialo ir atstovybės pavadinime privalo būti įstaigos pavadinimas ir atitinkamai žodis “filialas” arba “atstovybė”. Įstaigos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

  2. Sprendimus dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Asociacijos Valdyba.

  3. Filialas yra struktūrinis Asociacijos padalinys, turintis savo buveinę ir užsiimantis komercine – ūkine ar kita veikla, sudarantis sandorius bei prisiimantis įsipareigojimus tik pagal Asociacijos suteiktus įgaliojimus. Už filialo prievoles Asociacija atsako visu savo turtu.

  4. Atstovybė yra Asociacijos padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis veiksmus, nurodytus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir atstovybės nuostatuose.

  5. Filialas ir atstovybė nėra juridinis asmuo. Jų veiklą organizuoja ir vykdo filialo ar atstovybės vadovas. Jeigu filialo ar atstovybės vadovas, sudarydamas sandorius, viršija jam suteiktus įgaliojimus, tai nepanaikina Asociacijos atsakomybės už šiuos sandorius, jis atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 1. INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ SKELBIMO TVARKA

  1. Asociacijos nariai turi teisę gauti informaciją apie Asociacijos veiklą.

  2. Su Asociacijos veikla susijusi vieša informacija skelbiama Asociacijos interneto svetainėje.

  3. Visuotinio susirinkimo ir kitų Asociacijos valdymo bei kolegialių organų priimti sprendimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti Asociacijos narius arba kitus asmenis, išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo jų priėmimo. Už sprendimų, pranešimų išsiuntimą atsako Direktorius, o Asociacijos likvidavimo atveju – likvidatorius. Visi sprendimai ir pranešimai siunčiami elektroniniu paštu, laišku arba faksu.

  4. Pranešimai apie šaukiamus Visuotinius susirinkimus siunčiami nariams paskutiniu žinomu nario adresu paštu ar faksu arba elektroniniu paštu.

  5. Jeigu Asociacijos narys keičia savo adresą, fakso numerį ar elektroninio pašto adresą, jis privalo apie tai pranešti Direktoriui. To nepadarius, senaisiais nario pateiktais adresais išsiųstas pranešimas ar kitas dokumentas bus laikomas tinkamai įteiktu.

  6. Pranešimai apie Asociacijos reorganizavimą, likvidavimą ar pertvarkymą, tai pat visi kiti skelbimai ir pranešimai, kurie, vadovaujantis teisės aktais, turi būti skelbiami viešai, skelbiami teisės aktais nurodytais terminais Asociacijos interneto svetainėje ir periodinėje spaudoje (dienraštyje “Lietuvos žinios”) ir, jei būtina, suinteresuoti asmenys informuojami raštu – registruotais laiškais. Už pranešimų paskelbimą spaudoje atsakingas Direktorius.

  7. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Asociacija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti nariui susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Asociacijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, Asociacijos veiklos ataskaitų, audito išvadų bei ataskaitų, Visuotinių narių susirinkimų, Valdybos protokolų, kitų dokumentų, kuriais įforminti Visuotinio narių susirinkimo, Valdybos sprendimai, kitų Asociacijos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, ar kitų dokumentų, kuriais įforminami Asociacijos organų sprendimai.

  8. Atsisakymą pateikti dokumentus Asociacija turi įforminti raštu, jei narys to reikalauja. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas. Asociacijos dokumentų ir informacijos pateikimo nariams kaina negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo sąnaudų.

 1. ASOCIACIJOS REORGANIZAVIMAS

  1. Asociacija gali būti reorganizuota Visuotinio narių surinkimo sprendimu.

  2. Reorganizuotos Asociacijos teisių ir prievolių perėmėjos yra po reorganizavimo veikiančios Asociacijos, teisių ir prievolių perėmimo tvarką bei terminus nustato Visuotinis narių surinkimas.

  3. Asociacija reorganizuojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo numatytus ypatumus.

 1. ASOCIACIJOS LIKVIDAVIMAS

  1. Asociacijos likvidavimo pagrindas gali būti:

   1. Visuotinio susirinkimo nutarimas;

   2. kai lieka mažiau kaip 3 nariai;

   3. teismo sprendimas likviduoti Asociaciją už įstatymų nustatytus teisės pažeidimus;

   4. kiti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyti likvidavimo pagrindai.

  2. Jei sprendimą likviduoti Asociaciją priėmė Visuotinis narių susirinkimas, Visuotinis susirinkimas skiria likvidatorių ir nustato jo įgaliojimus. Visus klausimus, susijusius su Asociacijos veiklos pasibaigimu, sprendžia Visuotinio narių susirinkimo paskirtas likvidatorius.

  3. Paskyrus likvidatorių, buvę Asociacijos valdymo organai netenka įgaliojimų.

  4. Likviduojant Asociaciją, jos turtas ir lėšos, likę patenkinus visų likviduojamos Asociacijos kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, sumokėjus skolas, perduodami įstatymu nustatyta tvarka arba panašia veikla užsiimantiems kitiems viešiesiems juridiniams asmenims.

  5. Apie Asociacijos likvidavimą, reorganizavimą informacija skelbiama dienraštyje „Lietuvos žinios“.

  6. Asociacija likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo numatytus ypatumus.

 1. ASOCIACIJOS LĖŠOS, TURTAS

  1. Asociacijos lėšos ir turtas gali būti įgyjami Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytais būdais. Asociacija turi teisę teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybių, užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

  2. Už Asociacijos lėšų ir jos turto kaupimą bei naudojimą, taip pat už Asociacijos turto valdymą ir disponavimą juo atsakingas Direktorius ir Valdyba.

  3. Asociacija atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu.

  4. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles.

  5. Asociacijos lėšų šaltiniai:

   1. narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;

   2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

   3. fizinių ar juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

   4. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;

   5. kitos teisėtai gautos lėšos.

  6. Asociacijos lėšos ir pajamos naudojamos įstatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti, ilgalaikiam turtui, inventoriui įsigyti ir eksploatuoti, Asociacijos samdomų darbuotojų, kitų kolegialių organų bei struktūrinių padalinių personalui išlaikyti bei jų veiklai organizuoti, kiek tai neprieštarauja šiems įstatams ir galiojantiems teisės aktams.

 1. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

  1. Įstatai gali būti pakeisti Visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu dviem trečdaliais jame dalyvaujančių narių balsų dauguma.

  2. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Asociacija juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų Įstatų tekstą.

Įstatai pasirašyti Vilniuje, 2013 m. spalio 26 d.