Home » Kaip tapti nariu?

Kaip tapti nariu?

Stojamųjų, tikslinių įnašų ir nario mokesčių mokėjimo tvarkos aprašas

Lietuvos karjeros specialistų asociacijos valdyba
2013 lapkričio 21 d., Vilnius, sprendimas Nr 1.

1.    Stojamųjų, tikslinių įnašų ir nario mokesčių mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato stojamųjų, tikslinių įnašų ir nario mokesčių mokėjimo tvarką.
2.    Stojamojo įnašo dydis yra 50 litų.
3.    Nario mokesčio dydis 110 litų per metus.
4.    Asociacijos narys metinį mokestį sumoka iki atitinkamų metų sausio 31 d.
5.    Stojantis į asociaciją asmuo:
5.1.     gavęs Valdybos sprendimą dėl priėmimo į asociacijos narius vienu pavedimu sumoka :
5.1.1.     stojamajį įnašą;
5.1.2.    pilną metinį nario mokestį arba, jeigu  prašymas tapti nariu paduotas vėliau nei kovo 1 dieną, metinio nario mokesčio dalį, kuri yra lygi po 10 lt už likusių tų metų pilnų ir nepilnų mėnesių skaičių (pvz., jeigu prašymas paduotas balandžio mėn. 5 d., tada – 90 litų);
5.2.    jeigu prašymas tapti asociacijos nariu pateiktas vėliau nei  rugsėjo 30 d., stojantis į asociaciją asmuo kartu sumoka nario mokestį už einamuosius ir ateinančius kalendorinius metus.
6.    Esant nario prašymui, atskirais atvejais, Valdyba turi teisę motyvuotu sprendimu konkrečiam nariui sumažinti nario mokestį, jeigu šio nario tiesioginis indėlis į asociacijos veiklas yra reikšmingas arba dėl sudėtingos nario finansinės situacijos.
7.    Nario mokestis ir kiti 1 punkte nurodyti mokėjimai mokami:
7.1.    pavedimu į asociacijos atsiskaitomąją sąskaitą (pavedime asmuo nurodo mokėjimo paskirtį ir už kurį asmenį mokama);
7.2.    grynais asociacijos finansininkui, jeigu yra tokia techninė galimybė.
8.    Narys, kuris daugiau nei 2 mėn. vėluoja sumokėti nario mokesčius turi pateikti valdybai tokio delsimo paaiškinimą.
9.    Narys turi teisę mokėti ir didesnį nario mokestį nei numatyta šioje tvarkoje.
10.    Narys turi teisę mokėti tikslinius įnašus, kuriuose gali nurodyti konkrečias veiklas, kurioms finansuoti jie yra skirti.

Narystės Lietuvos karjeros specialistų asociacijoje klausimų sprendimo tvarkos aprašas

Lietuvos karjeros specialistų asociacijos valdyba
2013 lapkričio 21 d., Vilnius, sprendimas Nr 2.

1.    Asociacijos nariais (toliau – nariai) gali būti su karjeros paslaugų teikimu susiję asmenys, kurie:
1.1.     Lietuvos Respublikoje teikia karjeros paslaugas (apima ir profesinį orientavimą)  arba kitaip reikšmingai dalyvauja kuriant karjeros paslaugų sektorių;
1.2.    pritaria Asociacijos tikslams;
1.3.     įsipareigoja laikytis Asociacijos įstatų.
2.    Tapimo nariu procedūra:
2.1.    Asmuo norintis tapti nariu:
2.1.1.    asociacijos valdybai (toliau – Valdyba) pateikia prašymą priimti į Asociacijos narius. Prašymas pasirašomas  pateikimo metu arba, jeigu yra pateikiamas el. priemonėmis, tada pasirašomas 2.1.3 punkte nurodyto pokalbio metu;
2.1.2.    užpildo ir Valdybai elektroniniu paštu atsiunčia nustatytos formos anketą  (turėtų būti siunčiama iš prašyme nurodyto el. pašto arba prisijungiant prie anketos sistemos);
2.1.3.    prisistato Valdybai ir atsako į valdybos narių klausimus gyvai arba elektroninio ryšio priemonėmis.  Atskirais atvejais Valdybos sprendimu gali būti prisistatoma ne Valdybai, o grupei jos įgaliotų narių.
2.2.    Valdyba, savo posėdyje išnagrinėjusi prašymą, priima sprendimą dėl narystės ir informuoja prašymo autorių.
2.3.    Pateikęs prašymą asmuo sumoka stojamąjį įnašą ir nario mokestį Valdybos nustatyta tvarka (žr. Stojamųjų, tikslinių įnašų ir nario mokesčių mokėjimo tvarkos aprašą).
2.4.    Nariu tampama sumokėjus stojamąjį ir nario mokestį už nustatytą periodą (ne vėliau kaip per mėnesį nuo pranešimo apie priėmimą į Asociacijos narius dienos). Steigėjai tampa nariais nuo Asociacijos įregistravimo momento.
3.    Valdyba turi teisę sustabdyti  narystę nario nustatyta tvarka nemokančio mokesčio.
4.    Asociacijos nariai už reikšmingą Įstatų nesilaikymą (pvz. nustatytų nario mokesčių nemokėjimą, nedalyvavimą Asociacijos veikloje ar veiklą, priešišką Asociacijos tikslams, vertybėms) gali būti pašalinti iš Asociacijos.
5.    Asociacijoje turi būti visų jai priklausančių narių sąrašas.

Iškilus klausimams kreiptis Sergėjus Pavlovas 8 604 74442

Parsisiųskite ir užpildykite anketą ANKETA_Lietuvos karjeros specialistu asociacija


Post a Comment