Home » Pranešimai spaudai ir visuomenei » Visuomenei ir politikams pateikėme rezoliuciją dėl karjeros paslaugų užtikrinimo

Visuomenei ir politikams pateikėme rezoliuciją dėl karjeros paslaugų užtikrinimo

Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimui
Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkui
Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkui
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriui

REZOLIUCIJA

DĖL PROFESINIO ORIENTAVIMO/KARJEROS PASLAUGŲ UŽTIKRINIMO

2015 m. kovo 13-14 d.

Palanga

  Lietuvos karjeros specialistų profsąjunga ,,Solidarumas“, vienijanti Vilniaus, Kauno, Jonavos, Utenos, Alytaus, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Radviliškio, Raseinių, Birštono, Druskininkų miestų ir rajonų karjeros specialistus, 2015 m. kovo 13-14 d. karjeros specialistų konferencijoje, išanalizavusi 2014 m. lapkričio 27 d. Valstybinio audito ataskaitą „Kaip organizuojamas ir vykdomas mokinių profesinis orientavimas“, 2014 m. gruodžio mėn. Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Profesinio mokymo ir orientavimo skyriaus vedėjo pavaduotojos A. Sokolovos profesinio orientavimo problemos analizę, 2014 m. vasario 27 d. Lietuvos moksleivių sąjungos „Pozicija dėl ugdymo karjerai bendrojo lavinimo mokyklose“, siekia atkreipti Lietuvos Respublikos Prezidentės, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro didesnį dėmesį į profesinio orientavimo situaciją Lietuvoje.

Pastaraisiais dešimtmečiais Europoje ryškėja naujos tendencijos ir nauji prioritetai ugdymo karjerai srityje. Strateginiuose dokumentuose (pvz., Europos Tarybos 2008 m. rezoliucija dėl visą gyvenimą trunkančios karjeros plėtotės) matomas siekis labiau integruoti ugdymą karjerai/profesinį orientavimą į mokymosi visą gyvenimą strategijas, pabrėžiama ugdymo karjerai svarba Europos Sąjungos šalių švietimo, profesinio mokymo ir darbo rinkos politikoje, pažymima kokybiško ugdymo ir konsultavimo reikšmė mokymuisi visą gyvenimą, karjerai vystyti ir siekti asmeninių tikslų.

2013 m. balandžio 22 d. ES Tarybos rekomendacijos dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo Ankstyvosios intervencijos ir aktyvavimo priemonėse nurodoma sudaryti sąlygas teikti jaunimui individualias konsultacijas ir padėti individualiai planuoti veiksmus, kad jaunuoliai nepasitrauktų nebaigę mokymosi programų ir kad būtų užtikrintas perėjimas į studijų, mokymosi arba darbo veiklą.

2014 m. lapkričio 27 d. Valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA – P- 50-1-16 pabrėžiama, kad profesinis orientavimas – svarbus mokymo ir užimtumo politikos elementas, sudedamoji aktyvios darbo rinkos politikos dalis. Tinkamai pasirinkta profesija sumažina jaunimo nedarbo problemą, o tam gali padėti mokyklose teikiamos kokybiškos ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugos.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvoje profesinio orientavimo sistema kuriama jau antrą dešimtmetį, tačiau šiuo metu:

  • nėra parengta Profesinio orientavimo/karjeros paslaugų strategija;
  • nėra profesinio orientavimo/karjeros paslaugų sistemos, užtikrinančios visiems bendrojo ugdymo mokyklų, specialiųjų ugdymosi poreikių bei profesinio mokymo įstaigų mokiniams gauti ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas;
  • nėra įteisinta Karjeros specialisto pareigybė;
  • neįvesti Karjeros specialisto etatai mokyklose ir, savaime aišku, nėra patvirtinti dokumentai apibrėžiantys šių specialistų kvalifikacinius reikalavimus, kompetencijas, profesinės veiklos sritis ir funkcijas, kai tuo tarpu 6 Lietuvos universitetai rengia karjeros specialistus, gebančius ugdyti mokinių karjeros kompetencijas.

Tokiu būdu, nesant ilgalaikių šalies profesinio orientavimo plėtros planų, sistemos, vizijos,  profesinio orientavimo plėtra vykdoma daugiausia ES struktūrinių fondų finansuojamomis projektinėmis veiklomis, kurios neužtikrina nuoseklumo ir veiklos tęstinumo projektams pasibaigus.

Atsižvelgdami į susiklosčiusią situaciją, ir kad būtų užtikrintas kokybiškas profesinis orientavimas/karjeros paslaugų teikimas, manome, kad yra būtina:

  • tikslinga Valstybės politika: t.y. parengti ir patvirtinti Nacionalinę profesinio orientavimo/karjeros paslaugų strategiją, kurioje vietoj profesinio orientavimo būtų įteisinta moderni karjeros paslaugų sąvoka;
  • tęsti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekto ,,Ugdymas kerjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ metu pradėtą kurti darnią ugdymo karjerai paslaugų / profesinio orientavimo sistemą bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme;
  • įteisinti karjeros specialisto pareigybę ir įvesti šio specialisto etatą bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose, sprendžiant jų darbo užmokesčio finansavimo klausimą;
  • įkurti regioninius profesinio orientavimo/karjeros paslaugų centrus, kuriuose mobilūs karjeros konsultantai teiktų profesinio orientavimo/karjeros paslaugas visiems Lietuvos mokiniams ir jaunuoliams, organizuotų jų profesinį veiklinimą ir pameistrystę, plėtodami bendradarbiavimą su įmonėmis ir įstaigomis, teiktų metodinę, konsultacinę pagalbą pedagogams ir mokinių tėvams;
  • patvirtinti profesinio orientavimo/karjeros paslaugų būtinumą, įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvos priemones: padėti jauniems žmonėms priimti realistiškus sprendimus dėl mokymosi ir karjeros, pagrįstus asmens galimybėmis ir interesais; didinti darbo jėgos užimtumo rodiklius; mažinti niekur nesimokančių ir nedirbančių skaičių.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė
Kristina Krupavičienė

Karjeros specialistų sprofesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė
Vidutė Ališauskaitė