Home » Politika » Lietuvos moksleivių sąjunga palaiko ugdymą karjerai mokyklose

Lietuvos moksleivių sąjunga palaiko ugdymą karjerai mokyklose

Lietuvos moksleivių sąjunga suvokdama ugdymo karjerai svarbą ir reikalingumą moksleiviams bei ugdymo įtaką šalies darbo jėgos efektyvumui ir aktyvumui ateityje ragina vadovautis Valstybinės švietimo strategijos 2013 – 2022 19.4 punktu: ,,sudaryti sąlygas asmenims savarankiškai valdyti karjerą teikiant individualizuotas įvairių formų paslaugas realioje ir virtualioje aplinkoje, plečiant tam reikalingus gebėjimus ir galimybes, ugdant svarbias kompetencijas, formuojant gyvenimo kelio (karjeros) rinkimosi sąmoningumą bei ugdymosi tęstinumą’’ bei atsižvelgti į pateiktus pasiūlymus.

1. Užtikrinti lygias galimybes ir ugdymo karjerai prieinamumą mažesniuose miestuose, daugiau dėmesio skirti atokiose kaimo mokyklose esantiems moksleiviams;

2. Suteikti konsultacijas karjerai nuo 8 klasės: moksleiviams suteikti informacijos, kodėl yra svarbu planuoti karjerą, apie jos galimybes bei savanoriškas praktikas.

3. Suteikti galimybes individualų 11 – 12 klasės ugdymo planą sieti su karjeros planu bei derinti praktines veiklas pagal pasirinktą planą.

4. Skatinti mokyklos administraciją , karjeros koordinatorius bendradarbiauti su mokinių savivaldomis, kurios galėtų padėti ieškoti ir kaupti praktinio įveiklinimo duomenis ieškant patrauklių moksleiviams praktikos vietų ar organizacijų;

5. Sukurti duomenų bazę, kur moksleiviai galėtų rasti informacijos apie savanoriškos praktikos vietas bei periodiškai siųsti karjeros ir praktikos gali mybių naujienlaiškius;

6. Užtikrinti, kad kiekvienas moksleivis 10 –12 klasėse būtų atlikęs savanorišką praktiką pasirinktinai ir pagal galimybes: įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar dalyvaujant mokinių mokomosios bendrovės konkursuose;

7. Užtikrinti pakanka mus išteklius, ypatingą dėmesį skiriant kaimo vietovių mokykloms, reikalingus karjeros paslaugoms teikti: išvykoms vykti į karjeros muges, karjeros dienas, praktines išvykoms į gamyklas ar kitas įvairias įstaiga;

8. Suteikti metodinę medžiagą mokinių savivaldoms (aktyviems moksleiviams), kaip mokyti moksleivius planuoti karjerą neformaliaisiais būdais ir skatinti mokyklose kurti mentorių – referentų ,,Moksleivis moksleiviui‘‘ sistemą;

9. Užtikrinti, kad moksleiviai būtų supažindinami su profesinio mokslo ir trumpųjų studijų privalumais, aiškiai išdėstyti skirtumus tarp kolegijų ir universitetinių studijų tipų, taip pat apibrėžti jaunimo organizacijose ir visuomeninėje veikloje gaunamą naudą;

10. Organizuoti ir vykdyti mokiniams teikiamų karjeros paslaugų stebėseną (įtraukiant ir karjeros koordinatorių ir karjeros konsultantų darbo vertinimą) mokykloje – kaupti ir teikti visiems prieinamą informaciją apie karjeros paslaugų kokybę ir efektyvumą;

11. Telkti ir skatinti mokyklos bendruomenę (ypatingai tėvus/globėjus/rūpintojus) aktyviai ir atsakingai įsitraukti į ugdymo karjeros procesą bei karjeros paslaugų teikimą.

Su pilnu dokumentu galima susipažinti čia http://www.moksleiviai.lt/files/pozicijos/POZICIJA_DL_UGDYMO_KARJERAI_BENDROJO_LAVINIMO_MOKYKLOSE.pdf